TERMES I CONDICIONS

Aquestes Condicions Generals, en endavant C.G., s’estableixen per regular la relació entre AUTOESCOLA JORDI, S.L. propietària de la web i l’usuari per la contractació realitzada a través del formulari que AUTOESCOLA JORDI, S.L. posa a la seva disposició a la seva web:

https://www.escolajordi.com/

La contractació a través del lloc web suposarà l’acceptació expressa d’aquestes condicions, com també de les condicions establertes a l’Avís Legal i Política de Privadesa. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables en cada cas.
Les presents C.G, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica,3/2014 Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç detallista, i la llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
AUTOESCOLA JORDI, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. Tot i això, AUTOESCOLA JORDI, S.L. es reserva aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars que regiran amb preferència a les C.G.

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada a l’idioma castellà/català, a elecció de l’usuari.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

AUTOESCOLA JORDI, S.L. informa que el procediment de realització de compra ve detallat a l’apartat CONDICIONS DE COMPRA.
Per la contractació amb AUTOESCOLA JORDI, S.L. a través del seu lloc web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades a l’Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com les presents Condicions Generals.
De la mateixa manera l’usuari declara ser major i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’accés a la web com per fer compres per mitjà d’aquesta. En cas de ser menor, la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.
AUTOESCOLA JORDI, S.L. rebutja explícitament sotmetre’s a altres condicions concernents a les compres dels usuaris que no s’ajustin al que descriu aquest document, i a les pròpies pactades per les parts.

CONDICIONS DE COMPRA

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, AUTOESCOLA JORDI, S.L. ofereix a la seva pàgina web informació sobre tots els productes i/o serveis a la venda, les seves característiques i preus. Així mateix, es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes i/o serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment pel website, es regiran per les Condicions Generals o Particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes referits.
Quan l’usuari entra la pàgina web https://www.escolajordi.com/, té a la vostra disposició l’opció de registrar-vos com a client. El registre és previ a la contractació. La simple navegació per aquesta no comporta obligació de registre. Si l’usuari està interessat en la contractació d’un servei ofert, la tramitació és la següent:

  1. Mitjançant l’opció de comprar amb obligació de pagament, la pàgina web redirecciona l’usuari a l’apartat de registre.
  2. La informació requerida per al registre apareix al formulari. En crear un compte, lusuari serà reconegut com a client és successives contractacions.
  3. Un cop realitzat aquest tràmit, el producte sol·licitat apareix en una pantalla de resum de compra amb expressió de la quantitat i el preu.
  4. L’acció de comprar deriva en una passarel·la de pagament REDSYS. El pagament es fa amb targeta de crèdit. Les targetes de crèdit acceptades per AUTOESCOLA JORDI, S.L. són VISA, MASTERCARD I AMERCIEN EXPRESS.
  5. El resultat de la transacció serà informada immediatament a través de la recepció dun correu electrònic.
  6. El client, que adquireix servei de formació, assistirà directament a l’autoescola el dia de l’inici del curs. El client que va adquirir classes pràctiques acudeix directament al professor el dia i hora acordats.
  7. AUTOESCOLA JORDI, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.
  8. AUTOESCOLA JORDI, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

2.- Política de preus.

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats a Euros.

3.- Disponibilitat.

La disponibilitat dels serveis oferts per aquesta pàgina web està informada de forma individualitzada per a cada servei i pot variar en funció de la demanda dels nostres clients i usuaris.

4.- Seguretat.

AUTOESCOLA JORDI, S.L. garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres a la targeta. El nostre software de compra en línia és totalment segur.
Tota la informació que ens proporcioni en el desenvolupament del procés de compra és informatitzada i està regida per la legislació vigent en la matèria. La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d’un entorn segur, amb un servidor de línia segura on la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

5.- Desistiment.

El dret de desistiment és la facultat que l’usuari té de deixar sense efecte un contracte celebrat a distància en determinats casos, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap mena. El termini de què es disposa per a l’exercici del dret de desistiment amb caràcter general és de 14 dies naturals.

El dret de desistiment té algunes excepcions en la seva aplicació, per al cas de prestació serveis, si aquest ja s’ha executat completament o s’ha iniciat el procediment d’execució, es perd la facultat de desistir. També es perd la facultat de desistir si la contractació preveu una data o període dexecució específica.

6.- Jurisdicció i llei aplicable.

La prestació dels serveis de https://www.escolajordi.com/ es regeix per allò acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, al lloc de subscripció del contracte i, en defecte d’aquestes, pel que disposa la Llei de modificació del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Lleis Complementàries. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Tarragona. 

Entra en tu cuenta

¿No tienes cuenta?

Entra al teu compte

No tens compte?